Cục thuế tình Thái Bình:

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

PV.

Tăng cường tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Cục thuế tỉnh Thái Bình đặt lên hàng đầu trong các chương trình hành động, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mang lại thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Ông Phan Hồng Việt – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế , Kê khai – KTT, Thuế thu nhập cá nhân  và Tin học năm 2016,  phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Ông Phan Hồng Việt – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế , Kê khai – KTT, Thuế thu nhập cá nhân và Tin học năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Để thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh việc tăng cường và đẩy mạnh các biện pháp tổ chức, quản lý, hành thu, Cục thuế Thái Bình luôn xác định, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) nói riêng có vai trò và tác động to lớn tới công tác thu ngân sách.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT được Cục Thuế xác định rõ phải đạt được mục đích giúp cho các doanh nghiệp và mọi người dân hiểu được bản chất của thuế, mục đích sử dụng tiền thuế, lợi ích từ tiền thuế mà mỗi người dân được hưởng và lợi ích chung toàn xã hội. 

Đồng thời, quan đó cung cấp, hướng dẫn cho NNT các thông tin về nội dung, chính sách thuế, các quy trình nghiệp vụ, các cải cách về thủ tục hành chính thuế; tạo lập mối quan hệ bình đẳng, thân thiện giữa cơ quan thuế và NNT theo hướng NNT là người được phục vụ, là khách hàng của cơ quan thuế... 

Năm 2016, Cục thuế Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổng thu NSNN được 8.000 tỷ đồng, đạt 190,8% dự toán Bộ Tài chính, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm 2015 .

Đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng và to lớn của công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, Kê khai – kế toán thuế (KTT), Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Tin học.

Để công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đạt kết quả cao, năm 2016, Cục thuế Tỉnh đã ban hành 05 công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Kế hoạch “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” năm 2016; Công khai thủ tục hành chính thuế; Công văn chấn chỉnh công tác Tuyên truyền hỗ trợ NNT, công tác kê khai kế toán thuế; Duy trì việc kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh Chi cục Thuế thực hiện đúng quy trình Tuyên truyền hỗ trợ NNT; 

Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức 41 hội nghị giới thiệu chính sách mới, đối thoại doanh nghiệp với trên 3.500 người tham gia...

Ngoài ra, Cục Thuế Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai kế toán thuế. Theo đó, Cục chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách mới như đăng ký thuế, hoàn thuế, kế toán thuế; triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ trong công tác Kê khai thuế, đăng ký thuế, nộp thuế, hoàn thuế… 

Trong công tác thuế thu nhập cá nhân (TNCN), năm qua, toàn Tỉnh thu được 158,9 tỷ đồng tiền thuế TNCN, đạt 122.2% so với dự toán, tăng 112.5 % so cùng kỳ... Có được kết quả này là sự nỗ lực của cán bộ thuế thực hiện tốt ở tất cả các công đoạn nghiệp vụ quản lý, nhưng quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền và hỗ trợ NNT có được sự thuận lợi nhất khi thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Cùng với những hoạt động công tác trên, năm 2016, Cục thuế Thái Bình cũng đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 

Trong năm, Cục đã thực hiện 39 đợt nâng cấp trong đó nâng cấp, sửa lỗi lớn là 8 lần nên ứng dụng TMS đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong công tác quản lý thuế; 

Thực hiện nghiêm chế độ bảo trì và vận hành hệ thống an toàn phòng máy chủ đảm bảo các thiết bị của hệ thống hoạt động liên tục, ổn định; Tham gia các lớp đào tạo tại Tổng cục Thuế; chủ trì, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho trên 280 cán bộ trong ngành về triển khai, nâng cấp các ứng dụng mới....

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2016, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thực hiện đầy đủ, đúng các bước của quy trình quản lý thuế; 

Thực hiện tốt khai thác, sử dụng chương trình quản lý thuế tập trung (TMS), tổng hợp những vướng mắc và kiến nghị nâng cấp cho phù hợp với chính sách; 

Chú trọng việc kiểm tra thuế thu nhập cá nhân đối với đơn vị chi trả đồng thời đưa nội dung kiểm tra thuế thu nhập cá nhân vào các cuộc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; 

Thực hiện tốt an toàn dữ liệu và hệ thống mạng, quy chế bảo mật thông tin, chống lây lan virus máy tính; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh thông tin; 

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thuế, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng viết tin bài cho cán bộ làm công tác tuyên truyền...