Tập huấn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập


Sáng ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính và gần 300 đại biểu từ các Bộ, cơ quan Trung ương, đại diện các Sở Tài chính từ Nghệ An trở ra phía Bắc. Ông Nguyễn Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Đây là Hội nghị quan trọng, rất có ý nghĩa trong bối cảnh các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính lần đầu giai đoạn 2023-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp cho biết, cơ chế tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập là vấn đề được Đảng, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm, có nhiều văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Nguyễn Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Để thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn dẫn cụ thể một số nội dung còn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/11/2022 và thực hiện từ năm ngân sách 2023.

Thông tin về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp cho biết, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai rà soát, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả năng lực hiện có của mối đơn vị, phù hợp với khả năng đầu tư và đặc điểm của từng lĩnh vực, địa phương.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trong các Bộ, ngành, địa phương là 48.055 đơn vị, giảm 13,2% so với năm 2015 (năm xây dựng báo cáo Nghị quyết số 19-NQ/TW), trong đó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành cơ quan Trung ương giảm 8,5%, thuộc địa phương giảm 13,3%.

Trong tổng số 48.055 đơn vị sự nghiệp công lập, có 3.135 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng tỷ lệ 6,6% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương; có 8.922 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, tương ứng tỷ lệ 18,7% nhưng mức độ tự bảo đảm một phần còn thấp; có 35.687 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, chiếm tỷ lệ 74,7%.

Bà Vũ Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp phát biểu tại Hội nghị.
Bà Vũ Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

“Nghị định số 60/2021/NĐ-CP là cơ chế tài chính mang tính đột phá so với các nghị định trước đây để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, cả tự chủ về tổ chức, biên chế, tài chính, trong đó tự chủ tài chính cả về quản lý tài sản, quản lý ngân sách nhà nước được giao, tự chủ trong phân phối sử dụng nguồn lực tài chính... để làm sao số lượng, chất lượng ngày càng tăng, bên cạnh đó, cải thiện đời sống người lao động và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập”, Vụ trưởng Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Để tháo gỡ những vướng mắc theo phản ánh của một số Bộ, ngành, địa phương khi triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC về các nội dung: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Phân loại mức tự chủ tài chính và giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; Phân phối kết quả tài chính trong năm của đơn vị sự nghiệp công; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, quyết toán thu, chi kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công; Chế độ báo cáo về tình hình tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; Xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công...

Tại Hội nghị tập huấn, bà Vũ Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp đã trình bày rõ hơn các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp cụ thể một số nội dung đổi mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021. Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc thực tế cũng như các kiến nghị, đề xuất của đại diện các Bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính các địa phương trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua đó, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan phù hợp với thực tiễn; tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra thông qua giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Gia Hân