Thành viên giao dịch phải từ chối nhận lệnh của khách hàng trong trường hợp nào?

PV.

Đây là một trong những quy định mà thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và nhà đầu tư chứng khoán phái sinh cần lưu ý. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 

Theo quy định liên quan đến việc nhận, thực hiện lệnh, xác nhận kết quả giao dịch tại Điều 7 Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì thành viên giao dịch phải từ chối nhận lệnh của khách hàng trong trường hợp sau:

Thứ nhất, lệnh không có đầy đủ thông tin về khách hàng, ngày giao dịch, thời gian nhận lệnh, tài khoản giao dịch, ngày giao dịch, mã chứng khoán phái sinh giao dịch, phương thức giao dịch, loại lệnh, khối lượng giao dịch và giá giao dịch theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Thứ hai, khách hàng chưa ký quỹ đầy đủ, trừ các giao dịch đối ứng.

Thứ ba, lệnh vượt quá giới hạn lệnh theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc lệnh dẫn tới vị thế của khách hàng trên tài khoản đó vượt quá giới hạn vị thế theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.