Thêm 05 thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 18/12/2018

PV.

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Công Thương sẽ triển khai thêm 05 thủ tục hành chính trong năm 2018.

Bộ Công thương là đơn vị thứ ba hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Nguồn: Internet
Bộ Công thương là đơn vị thứ ba hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Nguồn: Internet

Cụ thể, theo Công văn số 7321/TCHQ-CNTT, Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công Thương thống nhất việc kết nối chính thức 05 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia vào ngày 18/12/2018, đó là: Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Trước đó, ngày 28/11/2018, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có văn bản số 1358/XNK-TLH gửi Tổng cục Hải quan để thống nhất kế hoạch triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính đã đăng ký.

Được biết, với việc triển khai chính thức 05 thủ tục hành chính mới, Bộ Công thương đã nâng số lượng thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia là 11 thủ tục và là đơn vị thứ ba hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 được ban hành tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg.