Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo nêu rõ, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải bảo đảm nguyên tắc: Mọi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, công khai, minh bạch; bảo đảm tuân thủ Quy chế làm việc của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; Bảo đảm tính chủ động, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công tác này phải được tiến hành thông qua chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương và của Văn phòng Chính phủ; được thực hiện liên thông giữa các bộ, cơ quan, địa phương và Văn phòng Chính phủ theo Hệ thống phần mềm dùng chung...

Theo dự thảo, Văn phòng Chính phủ phải hoàn thành việc phân loại, cập nhật vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi và chuyển sang theo dõi không quá 3 ngày làm việc kể từ khi văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành. Trường hợp văn bản giao nhiệm vụ gồm nhiều nhiệm vụ, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan, địa phương hoặc phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị khác thì thời hạn này không quá 10 ngày làm việc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhiệm vụ được giao đến thời hạn phải hoàn thành hoặc phải báo cáo, phải trình, các bộ, cơ quan, địa phương phải cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đó vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi trên Mạng dùng riêng của Chính phủ.

Công khai kết quả thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Dự thảo nêu rõ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thời hạn cập nhật và tính chính xác, đầy đủ của các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra chặt chẽ thông tin cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi và số liệu trong các báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương.

Trong trường hợp phát hiện thông tin, số liệu cập nhật không chính xác, cần kịp thời trao đổi với các bộ, cơ quan, địa phương trước khi báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý đối với các trường hợp này.

“Nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao” bao gồm: Soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt các đề án, báo cáo, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; những nhiệm vụ cụ thể khác được giao thực hiện một lần trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan, địa phương).

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của các bộ, cơ quan, địa phương; hỗ trợ và cung cấp thông tin có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của các bộ, cơ quan, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho đăng tải công khai kết quả thực hiện đó trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi và trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ báo cáo, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết đối với các nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương đã đến hạn quy định nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện không đúng yêu cầu đề ra.

Thành lập đoàn kiểm tra

Dự thảo nêu rõ, việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc và tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của các bộ, cơ quan, địa phương sẽ được kiểm tra căn cứ vào kế hoạch kiểm tra; theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền; yêu cầu đột xuất trong quản lý nhà nước hoặc khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung nhiệm vụ được giao
 
Công tác kiểm tra được tiến hành theo 2 hình thức: Các bộ, cơ quan, địa phương tự kiểm tra hoặc thành lập Đoàn kiểm tra.