Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 11/2016


Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11/2016 ước đạt 86,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 60,45 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015; Thu từ dầu thô thực hiện  tháng 11 ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 21,95 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Tổng chi NSNN thực hiện tháng 11/2016 ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 11 tháng đạt 173,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14,1% cùng kỳ năm 2015; Chi trả nợ và viện trợ  ước 11 tháng đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước 11 tháng đạt 751,9 nghìn tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2015.

Về huy động vốn, tính đến ngày 23/11/2016, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước thực hiện đạt 274.594 tỷ đồng, bằng 97,7% kế hoạch điều chỉnh năm 2016, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2015.