Thu ngân sách từ “hậu kiểm” giảm 2%

Theo baohaiquan.vn

Số tiền ấn định thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan tăng so với cùng kỳ 2016, nhưng số thuế doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách giảm 2%.

Biểu đồ về số cuộc kiểm tra, số thuế thu nộp ngân sách từ công tác kiểm tra sau thông quan tính đến ngày 4/5.
Biểu đồ về số cuộc kiểm tra, số thuế thu nộp ngân sách từ công tác kiểm tra sau thông quan tính đến ngày 4/5.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 toàn Ngành thực hiện 721 cuộc kiểm tra sau sau thông quan, trong đó có 584 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, 137 cuộc tại trụ sở người khai hải quan. Tổng số tiền thuế ấn định là 203,68 tỷ đồng, tổng số tiền phạt và chậm nộp là 57,75 tỷ đồng. Đã thực thu vào ngân sách 240,72 tỷ đồng.

Và cập nhật đến ngày 4/5, toàn lực lượng Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 2.723 cuộc kiểm tra, trong đó có 2.429 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, 284 cuộc tại trụ sở người khai hải quan.

Tổng số tiền thuế ấn định là 570 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền phạt và tiền chậm nộp là 87,8 tỷ đồng, tăng 29% cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền thực thu vào ngân sách là 486,2 tỷ đồng, bằng 98% cùng kỳ năm năm ngoái (giảm 2%).

Trong đó, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) có tổng số thuế ấn định, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 150 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016 và tổng số tiền đã thực thu vào ngân sách hơn 91 tỷ đồng, bằng 67% cùng kỳ năm ngoái.

Theo quy định của pháp luật và thực tế trong hoạt động kiểm tra sau thông quan, có những trường hợp cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định ấn định thuế, nhưng doanh nghiệp chưa đồng tình và thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật nên số tiền ấn định thuế và số thu nộp ngân sách thường không tương đồng.