Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt qua cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

PV.

Liên quan thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tiền mặt (đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY)) để thực hiện thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 08/02/2017, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 708/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với đối tượng thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền mặt (VND, CNY) là ngân hàng được phép của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hồ sơ hải quan cần có gồm:

- Lệnh xuất quỹ nghiệp vụ có nêu rõ số tiền mặt xuất quỹ: nộp 01 bản sao (đối với trường hợp tiền xuất khẩu).

- Phiếu nộp tiền vào Ngân hàng có xác nhận của Ngân hàng: 01 bản sao (đối với trường hợp tiền nhập khẩu).

- Văn bản thỏa thuận của Ngân hàng được phép của Việt Nam và Ngân hàng Trung Quốc về việc mở tài khoản VNĐ hoặc CNY phục vụ thanh toán cho thương nhân hai nước: nộp 01 bản sao lần đầu và nộp bổ sung khi có thay đổi.

- Tờ khai Hải quan xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, loại hình A11 đối với trường hợp tiền nhập khẩu, loại hình B11 đối với trường hợp tiền xuất khẩu.

Về việc thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, đối với lô hàng tiền nhập khẩu: Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục) cử công chức đi cùng đến Ngân hàng để chứng kiến việc kiểm đếm, giao nhận và xác nhận kết quả kiểm tra số tiền thực tế nộp vào Ngân hàng trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định, số tiền thực tế nộp vào Ngân hàng ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra được căn cứ vào số tiền Ngân hàng thực kiểm đếm xác nhận trên Phiếu nộp tiền vào Ngân hàng.

Đối với lô hàng tiền xuất khẩu: Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục) căn cứ lệnh xuất quỹ nghiệp vụ của Ngân hàng (có xác nhận của Ngân hàng) để xác nhận số tiền xuất khẩu trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định.