Thông tư 12/2017/TT-BTC:

Thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án bảo vệ môi trường

Ngày 10/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ vốn sau đầu tư một lần, không phải hoàn trả cho các chủ đầu tư Dự án ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường đáp ứng các điều kiện sau:

+ Dự án sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được bảo hộ;

+ Dự án được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp GCN đăng ký đầu tư (đối với dự án phải cấp GCN đầu tư);

+ Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán;

+ Dự án đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.

Thông tư quy định mức hỗ trợ sẽ bằng 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán đã được kiểm toán độc lập.

Chủ đầu tư gửi Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hồ sơ lần đầu làm cơ sở đăng ký kế hoạch hỗ trợ vốn gồm có:

+ Văn bản đăng ký hỗ trợ vốn cho dự án ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường với các thông tin về chủ đầu tư; tên dự án; địa điểm thực hiện dự án; thời gian thực hiện – thời gian hoàn thành; thời đề nghị hỗ trợ vốn; mức vốn đề nghị hỗ trợ.

+ Quyết định phê duyệt Dự án hoặc GCN đầu tư, kèm hồ sơ Dự án.

+ Bản sao có công chứng Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Thông tư quy định chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn gửi Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam gồm có các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ vốn (ghi rõ số vốn đề nghị hỗ trợ);

+ Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành đã được phê duyệt và kiểm toán độc lập, có ghi rõ danh mục, thông số kỹ thuật, giá trị của thiết bị ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường;

+ Hồ sơ về kết quả chạy thử, xác nhận của cấp có thẩm quyền xác nhận sự phù hợp của Dự án với Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và Dự án vận hành bình thường.

Thông tư cũng quy định các trường hợp Quỹ Bảo vệ môi trường được quyền từ chối đề nghị hỗ trợ vốn cho dự án sử dụng thiết bị ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Thông tư có hiệu lực ngày 27/3/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2017/TT-BTC.