Kho bạc Nhà nước Trà Vinh:

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo, trong tháng 3 (từ ngày 16/2 đến ngày 15/3/2014) Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phối hợp với cơ quan thu tổ chức tốt công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời, điều tiết số thu cho các câp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định.

KBNN Trà Vinh đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ. Nguồn: internet
KBNN Trà Vinh đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ. Nguồn: internet

Công tác thu ngân sách nhà nước trong kỳ là 223 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo 441 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách đạt 270 tỷ đồng, đạt 21,9% dự toán thu của năm.

Chi NSNN trong kỳ 468 tỷ đồn, lũy kế đến thời điểm báo cáo là 1.752 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương đạt 1.330 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán chi của năm.

Tổng chi thường xuyên trong tháng đạt 315 tỷ đồng; nâng tổng chi thường xuyên từ đầu năm đến thời điểm báo cáo là 871 tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương là 170 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 701 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN Trà Vinh cũng chủ động cân đối và điều hòa vốn kịp thời cho các KBNN huyện, phòng Giao dịch đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản chi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Thực hiện kiểm soát chi đúng quy trình, nghiệp vụ, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời, không để khối lượng tồn đọng, ách tắc trong thanh toán.

KBNN Trà Vinh đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý an toàn kho quỹ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý. Trong giao dịch tăng cường khâu kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện, thu giữ các loại tiền giả và trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Trong tháng 3, bộ phận Kho quỹ KBNN Trà Vinh đã phát hiện thu giữ và xử lý đúng quy trình 1 tờ tiền giả (loại 200 nghìn đồng), trả lại 18 món tiền thừa của khách hàng với số tiền là 7,54 triệu đồng.

Để hoàn thành tốt chương trình công tác trong thời gian tới, ngoài việc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên của ngành, KBNN Trà Vinh cần tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan Tài chính địa phương, các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương thanh toán tạm ứng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2013 chuyển sang theo quy định. Thực hiện chuyển số dư dự toán và tạm ứng chưa thanh toán được xét chuyển sang năm 2014; Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Quyết định và văn bản cấp bách do Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương ban hành trong tháng có kiên quan đến lĩnh vực ngành.