Thúc tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp


Nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, khó khăn thực tiễn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN), theo thủ tục rút gọn, ngày 10/8/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi 03 Nghị định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và phát triển DN.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi 03 Nghị định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và phát triển doanh nghiệp. Nguồn: baochinhphu.vn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi 03 Nghị định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và phát triển doanh nghiệp. Nguồn: baochinhphu.vn

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Tài chính - Cơ quan chủ trì sửa đổi Nghị định đã khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN.

Dự thảo Nghị định sửa đổi này gồm 5 điều, 22 khoản mục sửa đổi, bổ sung và 7 khoản mục bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; 11 khoản mục sửa đổi, bổ sung và 5 khoản mục bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Về Dự thảo Nghị định, dự kiến, sẽ có 5 điều, 22 khoản mục sửa đổi, bổ sung và 7 khoản mục bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; 11 khoản mục sửa đổi, bổ sung và 5 khoản mục bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để nỗ lực phấn đấu cao nhất trong việc sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn...

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, cơ cấu lại DNNN, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng nghị định sửa đổi 03 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn.

Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung bảo đảm tổng thể, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và cổ phần hoá DNNN theo đúng quy định tại Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, tiếp thu các ý kiến phát biểu và ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành và cộng đồng DN; lưu ý, các nội dung sửa đổi cần phù hợp, đồng bộ và thống nhất với pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công như Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ hiện cũng đang được sửa đổi, Luật DN và Luật Đầu tư 2020.

Với mục đích đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN, theo thủ tục rút gọn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính thực hiện xong việc hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi 3 nghị định và nghị định sửa đổi 1 điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP trước ngày 15/8/2020; đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo lấy ý kiến Thành viên Chính phủ cả hai dự thảo nghị định này.