Tiền lương, tiền công làm căn cứ trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi có bao gồm thu nhập tăng thêm?


Theo Bộ Tài chính, mức trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được tính theo quy định tiền lương, tiền công tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017, không bao gồm phần thu nhập tăng thêm được xác định trong năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bạn đọc đang công tác tại một Ban Quản lý dự án nhóm II có gửi câu hỏi về Bộ Tài chính liên quan đến tiền lương, tiền công. Bạn đọc cho biết, căn cứ Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC có nêu "Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Mức trích đối với 2 quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm". Bạn đọc hỏi, tiền lương, tiền công nêu trên có bao gồm phần thu nhập tăng thêm được xác đinh trong năm không?

Giải đáp vướng mắc trên của bạn đọc, Bộ Tài chính dẫn chứng quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, tiền lương, tiền công là chi phí tiền lương cho cán bộ và người lao động được tính theo lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định. Tiền công trả cho lao động theo công việc cụ thể, theo thỏa thuận.

Tại điểm 3 khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định về quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Theo đó, mức trích đối với 2 quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm.

Như vậy, mức trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được tính theo quy định tiền lương, tiền công tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017, không bao gồm phần thu nhập tăng thêm được xác định trong năm.

Bộ Tài chính đề nghị bạn đọc căn cứ quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện.