Tiền lương tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xác định thế nào?

PV.

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc đã quy định cụ thể về cách xác định tiền lương tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, tiền lương đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ, BNN được xác định như sau:

Thứ nhất, tiền lương tháng liền kề trước tháng bị TNLĐ, BNN; trường hợp người lao động bị TNLĐ ngay trong tháng đầu đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN hoặc bị TNLĐ, BNN trong tháng đầu trở lại làm việc đóng bảo hiểm sau thời gian đóng gián đoạn do chấm dứt hợp đồng lao động thì bằng tiền lương đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của chính tháng đó.

Thứ hai, tiền lương tháng cuối cùng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của công việc đã làm mà công việc đó gây ra BNN đối với trường hợp bị BNN khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN.

Thứ ba, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP nêu rõ, trường hợp người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016 mà thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp được tính trên cơ sở hệ số tiền lương và phụ cấp (nếu có) nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp.

Thứ tư, trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tiền lương tính hưởng trợ cấp bằng tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của tất cả các hợp đồng lao động tại tháng liền kề trước tháng bị TNLĐ hoặc bị BNN của lần sau cùng nhưng không quá 20 tháng lương cơ sở.

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP cũng quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định của pháp luật; Kịp thời lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN; Thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ và khoản hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm xã hội cho người lao động...