Tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính

PV.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc ngày 03/8/2016 với Bộ Tài chính. Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả trong cải cách hành chính của Bộ Tài chính…

Bộ Tài chính được đánh giá là cơ quan đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chủ động, tích cực rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính được đánh giá là cơ quan đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chủ động, tích cực rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động, quyết tâm triển khai công tác cải cách hành chính, đạt được những kết quả rất tích cực.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã lồng ghép và kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nhiệm vụ quản lý về tài chính trong các lĩnh vực ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, chứng khoán, bảo hiểm...

Là cơ quan đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Chính phủ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Qua đó đã rút ngắn được quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo Báo cáo, tổng số giờ thực hiện của thuế là 117 giờ (đã giảm được 420 giờ/năm); Thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu.

Hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại 63/63 tỉnh, thực hiện kê khai thuế qua mạng đối với hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động;

Triển khai hải quan điện tử tại 100% cục và chi cục hải quan địa phương, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 09/14 Bộ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính còn một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể:

Còn chậm ban hành văn bản hướng dẫn trên một số lĩnh vực; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành chưa cao; một số nội dung quy định chưa rõ ràng, tạo ra cách hiểu và áp dụng không thống nhất giữa các cơ quan và doanh nghiệp…

Mặt khác, còn vướng mắc trong quy định về hóa đơn, chứng từ, khai thuế qua mạng, chồng chéo giữa thủ tục thuế và hải quan; thời hạn kiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp...

Để khắc phục hạn chế trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật, kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý, loại bỏ những quy định, những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; đồng thời, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước, giảm biên chế và tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ.

Có Kế hoạch, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ công chức ngành tài chính tận tụy, liêm chính, đạo đức và chuyên nghiệp. Sớm trình Chính phủ Nghị định về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác.

Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị; nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành; thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra...

Hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại 63/63 tỉnh, thực hiện kê khai thuế qua mạng đối với hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động;Triển khai hải quan điện tử tại 100% cục và chi cục hải quan địa phương, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 09/14 Bộ...