Tiếp tục bù lỗ để tránh tăng giá xăng dầu


Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1786 /BTC - QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu.

Thay vào đó Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu để bình ổn giá: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Mức sử dụng Quỹ bình ổn (đã bao gồm cả mức sử dụng Quỹ được quy định tại công văn số 606/BTC-QLG ngày 14-1-2011 của Bộ Tài chính) đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra. Cụ thể: Xăng được tăng mức sử dụng quỹ thêm 450 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít); diezel thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít); dầu hoả tăng thêm 950 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít) và dầu ma zút tăng thêm 700 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít). Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được áp dụng kể từ ngày 11-2-2011 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Trong bối cảnh giá xăng, dầu thế giới đang diễn biến theo chiều hướng tăng, để ổn định giá trong nhiều tháng qua, Nhà nước đã phải bỏ ra khoảng 11.000 tỷ đồng, trong đó số tiền bỏ ra thông qua việc giảm thuế là 7.500 tỷ đồng và thông qua sử dụng quỹ bình ổn giá là 3.500 tỷ đồng.