Cục Hải quan Bình Dương:

Tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

PV.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Cục Hải quan Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Quyết định 248/QĐ-HQBD ngày 20/3/2017 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 19/2017/NQ-CP là sự kế thừa và phát huy những kết quả Cục Hải quan Bình Dương đã đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

Với việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, Cục Hải quan Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp trong tâm nhằm góp phần tạo đột phá trong môi trường kinh doanh.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP Theo đó, các giải pháp được nhấn mạnh thực hiện là, đẩy mạnh cải cách và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; Tăng cường quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp; Hiện đại hóa cơ sở vật chất, tiếp tục triển khai mô hình kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container; Xây dựng đội ngũ cán bộ đạt trình độ chuyên sâu, chuyên nghiệp, liêm chính, hiệu quả.

Công tác cải cách, hiện đại hóa được Cục Hải quan Bình Dương xác định là nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo nguồn thu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Quan trọng hơn là, duy trì và áp dụng có hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS  giai đoạn 2 đối với 100% doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, Cục cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điểm mới là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 3, 4 thông qua Website Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Phấn đấu trở thành một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

Với mục tiêu đặt ra là, phấn đấu đến năm 2020 thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đạt và vượt mức thông báo của ASEAN- 4. Cụ thể: Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, hết năm 2017 tối đa 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đảm bảo thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa bằng hoặc thấp hơn so với thời hạn quy định tại Điều 23 của Luật Hải quan; Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật và 02 máy soi container di động để kiểm tra hàng hóa tại 02 Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung là Chi cục Hải quan Ngoài khu công nghiệp và Hải quan Sóng Thần (chuẩn bị triển khai), đảm bảo hàng hóa kiểm tra qua máy soi container không quá 5- 7 phút/container.

Kế hoạch hành động của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, tiếp tục triển khai toàn diện kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng giảm tỷ lệ kiểm tra, tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm; Từng bước hỗ trợ công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan;

Đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình quản lý tuân thủ đồng bộ, thống nhất theo định hướng giảm dần mức độ kiểm soát sử dụng các quy trình thủ tục, các chế tài, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp có mức độ tuân thủ từ cao xuống thấp;

Khuyến khích doanh nghiệp tự tuân thủ pháp luật thông qua chính sách khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan và chương trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan cả ở cấp Cục và cấp Chi cục theo hướng áp dụng quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro toàn diện, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao;

Tăng cường ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tập trung thực hiện kiểm toán hải quan tại trụ sở doanh nghiệp;

Phấn đấu, nâng dần số lượng doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng tính cạnh tranh trong hội nhập.

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng ký kết, hình thức và lĩnh vực ký kết nhằm tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp; Phát triển năng lực quản lý của cơ quan Hải quan theo chuẩn mực của một cơ quan Hải quan hiện đại.

Qua kế hoạch Cục Hải quan Bình Dương cũng xác định các mục tiêu cốt lõi là cải thiện và tạo sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của quốc gia.