Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Bảy, cả nước có 11.262 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 122,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 0,2%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 115 nghìn người, tăng 19,9%.

Trong tháng, cả nước còn có 2.970 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9% so với tháng trước; có 7.972 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.442 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.530 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.085 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Nếu tính cả 1.460,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2018 là 2.231,5 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 18.696 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên gần 94,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 7 tháng năm 2018 là 623,5 nghìn người, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 7 tháng năm nay có 25,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 33,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước; 10,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,3%), tăng 5,2%; 9,4 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), giảm 0,9%; 5,7 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 3,9%; 4,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 15,4%; 3,9 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 12,7%; 3,9 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,1%), tăng 43,9%; 3,3 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 4,4%), giảm 6,3%...

Trong 7 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 22,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% (vốn đăng ký đạt 225,1 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7%); Trung du và miền núi phía Bắc 3,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,8% (vốn đăng ký 28,7 nghìn tỷ đồng, giảm 13,4%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 10,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,4% (vốn đăng ký 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%); Tây Nguyên 1,8 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,2% (vốn đăng ký 12 nghìn tỷ đồng, giảm 18,1%); Đông Nam Bộ 32,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 5% (vốn đăng ký 356,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1%); Đồng bằng sông Cửu Long 5,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,4% (vốn đăng ký 50,4 nghìn tỷ đồng, tăng 31,1%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng năm 2018 là 59.910 doanh nghiệp, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26% và 39.916 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 45,6%.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở tất các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 7,8 nghìn doanh nghiệp (chiếm 39,2%), tăng 24,9%; 3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,1%), tăng 26,5%; 2,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 21%; 1,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,4%), tăng 32,4%...

Đối với các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 14 nghìn doanh nghiệp (chiếm 35,1%), tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; 6,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,2%), tăng 63,3%; 5,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 65,2%; 2,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 6,1%), tăng 81,3%; 2,2 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 70,3%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2018 là 7.714 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 7.043 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 15,4%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,2%; xây dựng có 792 doanh nghiệp, tăng 6,9%.