Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014

Theo mof.gov.vn

Về dự toán thu ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó:

a) Thu nội địa: thực hiện tháng 9 ước đạt 35,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 427,89 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán, tăng 20,1% so với  cùng kỳ năm 2013, trong đó đã thu vào NSNN khoảng 32,5 nghìn tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước theo số quyết toán năm 2013 và phát sinh 6 tháng đầu năm 2014 theo Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ; đồng thời, đã thu khoảng 1,83 nghìn tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý III/2013 của một số đối tượng doanh nghiệp đã được gia hạn 3 tháng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nay đến hạn phải nộp.

b) Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 9 ước đạt 8,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 79,78 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2013 (giá dầu thanh toán bình quân 9 tháng đạt khoảng 112,4 USD/thùng, tăng 14,4 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 11,28 triệu tấn, bằng 78,8% kế hoạch năm).

c) Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện tháng 9 ước đạt 12,96 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013 (tổng số thu đạt 183,5 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2013; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 58,4 nghìn tỷ đồng).

Về chi ngân sách nhà nước

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 85,41 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng ước đạt 768 nghìn tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 9 ước đạt 13,36 nghìn tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2013. Đến hết tháng 9/2014, vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN đã giải ngân (bao gồm cả tạm ứng vốn theo chế độ) đạt 78,5% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 63,8%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt xấp xỉ 71,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 đạt 68,6%).

b) Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 9 ước đạt 14,12 nghìn tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 101,86 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

c) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính: thực hiện tháng 9 ước đạt 57,93 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 538,07 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 đã sử dụng và dự kiến sử dụng khoảng 8.341 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán (10.300 tỷ đồng), nguồn còn lại khoảng 1.959 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã có văn bản số 579/BTC-NSNN ngày 6/9/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ định hướng ưu tiên sử dụng để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ... và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Về cân đối ngân sách

Bội chi NSNN tháng 9 ước 28,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng 131,99 nghìn tỷ đồng, bằng 58,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN

Trong tháng 9/2014 (tính đến ngày 25/9/2014), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 12.000 tỷ đồng (bằng 76,4% so với tháng trước và bằng 126% so với cùng kỳ năm trước). Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2014, Kho bạc Nhà nước huy động được 210.198,3 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch Bộ giao năm 2014, bằng 145,0% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhìn chung tình hình thị trường trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu năm 2014 có nhiều thuận lợi, các thành phiên tham gia tích cực vào các phiên đấu thầu. Tính riêng trong tháng 9 số lượng các thành viên tham gia đấu thầu đều từ 10 – 14 thành viên/kỳ hạn/phiên; tổng khối lượng trái phiếu đặt thầu là 32.011 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng gọi thầu; khối lượng trái phiếu trúng thầu là 12.000 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu các phiên đạt 100%.

Trái phiếu kỳ hạn dài đang nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trên thị trường, trong tháng 9/2014 Kho bạc Nhà nước chỉ tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm, tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm. Tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 3 năm trở lên trong tổng số huy động đã được cải thiện đáng kể so với năm 2013, tính chung 9 tháng đầu năm 2014, tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 3 năm chiếm 28,4% tổng số huy động (năm 2013: 9 tháng là 29,2%, cả năm là 27,2%), kỳ hạn 5 năm chiếm 25,9% (năm 2013: 9 tháng là 17,2%, cả năm là 15,5%), kỳ hạn 10 năm chiếm 12,1% (năm 2013: 9 tháng là 5,8%, cả năm là 4,6%), kỳ hạn 15 năm chiếm 4,8% (năm 2013: 9 tháng là 2,1%, cả năm là 2,4%).