Tổ chức tín dụng mua nợ phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Theo dddn.com.vn

Đó là một trong những nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ được quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thông tư 09 Thông tư này quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay (kế cả khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh) của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tuy nhiên Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động mua, bán nợ của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC); hoạt động mua bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định của Thông tư 09, các khoản nợ được mua, bán phải đáp ứng các điều kiện sau: Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ được mua, bán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) do bên bán nợ cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật; Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ; Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua, bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp phương án mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được duyệt.

Trường hợp bán nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải xin phép NHNN Việt Nam. Đặc biệt, bên bán nợ không mua lại các khoản nợ đã bán.

Thông tư cũng nêu rõ: Tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ của tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán khoản nợ bằng ngoại tệ cho bên mua nợ là người không cư trú ở Việt Nam.

Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền của khoản nợ hoặc đồng tiền khác theo thỏa thuận giữa bên mua nợ và bên nợ. Song phải phù hợp với quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này thay thế Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 ban hành Quy chế mua, bán nợ của tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015.