Tôn vinh doanh nghiệp năng suất trong sản xuất kinh doanh

Phạm Nga

Để tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp trong việc nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao vị thế các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ; tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023.

Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký trước ngày 28/02/2023 và hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 trước ngày 15/4/2023.
Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký trước ngày 28/02/2023 và hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 trước ngày 15/4/2023.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hoà, giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế..

Doanh nghiệp được giải thưởng sẽ được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia, bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định; được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ nâng cao năng suất chất lượng; được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Để tham gia, doanh nghiệp cần có đươn đăng ký, báo cáo chung về đơn vị, tài liệu chứng minh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và chế độ bảo hiểm xã hội…

 

 Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký trước ngày 28/02/2023 và hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 trước ngày 15/4/2023 về  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.