Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1809/TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, ngày 31/3/2021 Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 03/2021/CV-CNMP của Chi nhánh Công ty TNHH Minh Phong vướng mắc về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Để giải đáp vướng mắc của Chi nhánh Công ty TNHH Minh Phong, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1809/TCHQ-GSQL, trong đó,  Tổng cục Hải quan viện dẫn quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 39 Nghị định số 68/2016/NĐ CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều khoản thi hành đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế được thành lập, hoạt động trước khi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực. 

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ vào Nghị định này, trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp đã đáp ứng điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định, thì không phải cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.