Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị về thu ngân sách nhà nước

Theo baohaiquan.vn

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu NSNN 283.000 tỉ đồng, phấn đấu thu NSNN đạt 293.000 tỉ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai Chỉ thị 555/CT-TCHQ ngày 26/1/2018 về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.

Chỉ thị của Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm. Nguồn: PV.
Chỉ thị của Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm. Nguồn: PV.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ:

Tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động XNK hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa… theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 19/2017/NQ-CP, Nghị quyết 01/2018/NQ-CP, Quyết định 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 35/2016/NQ-CP. Yêu cầu các đơn vị quán triệt toàn thể CBCC nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tiếp nhận, giải quyết, xử lý hiệu quả, kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của DN, hiệp hội DN về lĩnh vực hải quan. Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia hoạt động XNK.

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số, C/O… đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch NK lớn, tần suất NK nhiều. Đối mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, tập trung thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ thị nhấn mạnh, các đơn vị trong toàn Ngành đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kỷ cương, kỷ luật hành chính thông qua cơ chế kiểm tra ba cấp, cơ chế trực ban; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chủ động phát hiện, phòng ngừa, xử lý, chấn chính, ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm sách nhiễu của CBCC, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp của Ngành năm 2018 vơi phương châm hành động: Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành; không ngừng phát huy sáng kiến, gương người tốt việc tốt. Biểu dương, khen ngợi kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt tạo không khí thi đua sôi nổi để thực hiện nhiệm vụ…

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiếm nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, CBCC, viên chức và người lao động trong toàn ngành Hải quan.

Chỉ thị được quán triệt tới tất cả CBCC hải quan; cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

Năm 2018, là năm thuế suất thuế NK theo các Hiệp định thương mại FTA cắt giảm mạnh, trên 90% các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA sẽ có thuế suất thuế NK giảm xuống 0%). Do đó, Chỉ thị của Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực kiểm tra các điều kiện đối với hàng hóa hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do, trong đó chú trọng kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chủ động xác minh, làm rõ các trường hợp nghi vấn gian lận xuất xứ, tránh trục lợi, gian lận thương mại gây thất thu NSNN.