Tổng cục Thuế triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập

Việt Dũng

Tổng cục Thuế cho biết, tổ chức tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập là một trong những công việc trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Công tác này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong việc kê khai, kiểm soát  tài sản, thu nhập.

Tổng cục Thuế bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 71 cán bộ để các cơ quan chức năng thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.  
Tổng cục Thuế bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 71 cán bộ để các cơ quan chức năng thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.  

Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 22/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục Thuế, ngày 31/8/2022, Cục Kiểm tra nội bộ, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng (Tổng cục Thuế) đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế và Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 71 cán bộ để các cơ quan chức năng thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.  

Trong đó có 35,21% cấp Trưởng phòng và Chi cục trưởng Chi cục thuế; 52,11% cấp Phó Trưởng phòng và Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế; 12,68% cấp Vụ phó và Cục phó. Đây là các cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/1/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tổng cục Thuế cho biết, việc tổ chức tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập là một trong những công việc trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Công tác này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc thực hiện tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập lần này sẽ là cơ sở để ngành Thuế tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Tổng cục Thuế, nội dung xác minh tài sản, thu nhập là xác minh tính trung thực, đầy đủ của bản kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; góp phần từng bước đưa công tác kê khai, kiểm soát  tài sản, thu nhập của toàn ngành Thuế đi vào nề nếp hơn, qua đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế hiện đại, liêm chính.