6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện 385 cuộc kiểm tra nội bộ

Việt Dũng

6 tháng đầu năm 2022, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn ngành Thuế trong công tác kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) đã tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao uy tín của cơ quan Thuế, tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Trong 6 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện 145 cuộc kiểm tra về công tác PCTN.
Trong 6 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện 145 cuộc kiểm tra về công tác PCTN.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác PCTN năm 2022, cục Thuế các địa phương đã tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ theo định hướng và đã áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ dựa trên các tiêu chí chấm điểm rủi ro đã xác định được phạm vi ưu tiên kiểm tra, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, đảm bảo tính khoa học và yếu tố khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện 385 cuộc kiểm tra nội bộ (có 376 cuộc theo kế hoạch, 9 cuộc đột xuất); Trong đó, ở cấp Tổng cục thực hiện 6 cuộc, các cục thuế và chi cục thuế thực hiện 379 cuộc kiểm tra nội bộ tại 394 đơn vị.  

Bên cạnh đó công tác kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết tố cáo và PCTN luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thuế. Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế cũng ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác PCTN. Tính trong 6 tháng đầu  năm 2022, toàn ngành Thuế đã ban hành 296 văn bản mới về hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PCTN.

Mặt khác, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công viên chức, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, còn tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, quy định pháp luật về PCTN. Việc xem xét xử lý các sai phạm theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện nghiêm minh đúng pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Lãnh đạo Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN cho biết, thời gian qua công tác kiểm tra PCTN tập trung vào các các nội dung như việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kiểm tra việc thực hiện công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác…

Trong 6 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện 145 cuộc kiểm tra về công tác PCTN, trong đó kiểm tra chuyên đề 34 cuộc, lồng ghép vào các cuộc kiểm tra nội bộ 111 cuộc... Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định… 

Có thể nói, công tác kiểm tra nội bộ có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu giúp Tổng cục Thuế làm tốt công tác quản lý nội ngành. Đồng thời, kiểm tra giám sát tuân thủ pháp luật của cơ quan thuế các cấp và của các bộ công chức, viên chức thuế, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành trong thực thi công vụ, PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tổ chức đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi của Tổng cục Thuế.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, như khối lượng công việc nhiều nhưng lực lượng làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo so với nhiệm vụ đòi hỏi còn ít, có địa phương đặc biệt là cấp chi cục phải bố trí kiêm nhiệm...

Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu, kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm, trong 6 tháng cuối năm hoạt động kiểm tra nội bộ sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể; đồng thời, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược Kiểm tra nội bộ và xử lý khiếu nại, PCTN. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác PCTN, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm …

Trong công tác PCTN, tiếp tục cụ thể hoá các nội dung chương trình hành động PCTN gắn với từng lĩnh vực, chức trách nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức. Trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc để xảy ra tiêu cực tham nhũng trong đơn vị, hoặc lĩnh vực công tác do mình phụ trách.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu mục tiêu đã đề ra, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung vào rà soát kiểm tra, chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp ứng dụng phần mềm phân hệ phân tích rủi ro theo Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro với 5 nội dung chính như quản lý hộ kinh doanh, công tác miễn giảm thuế, công tác kiểm tra nội bộ…

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp tục chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại và các văn bản; tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục….

Cùng với đó, khẩn trương rà soát hoàn thiện trình Tổng cục ban hành sửa đổi, bổ sung và thay thế các quy trình, quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế, phù hợp quy định pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và khối lượng công việc ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, phải tham mưu cho Tổng cục trong công tác khiếu nại; xây dựng đội ngũ chuyên gia sẵn sàng tham gia với Tổng cục Thuế ở Hội đồng tham vấn; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, theo đúng chức năng, nhiệm vụ trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm. Đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin với các vụ, đơn vị như Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kê khai…; tiếp tục áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để xây dựng cơ sở dữ liệu số đáp ứng yêu cầu công việc...

Tại hội nghị sơ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá, trong 6 tháng đầu năm công tác thuế đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện với điểm nhấn hết sức nổi bật về thu NSNN, triển khai hoá đơn điện tử, hoàn thiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030… Đạt được kết quả và thành tích này đó là sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và tính tuân thủ pháp luật của cơ quan thuế các cấp, và đặc biệt của cán bộ công chức viên chức thực thi công vụ là vô cùng quan trọng. Đóng vai trò tiên quyết trong thành công chung của toàn ngành thuế.