Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

H.Minh

(Tài chính) Sáng ngày 06/06/2013, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Đào Xuân Cần - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban cán sự Đảng nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và 63 địa phương trong cả nước.

Nâng cao vai trò của kinh tế tập thể

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và HTX.

Trong 10 năm qua, cả nước có hơn 9.650 HTX mới được thành lập. Đáng chú ý, trong các HTX thành lập mới đã xuất hiện một số mô hình trong các ngành, nghề mới như vệ sinh môi trường, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Bên cạnh đó, một số liên hiệp HTX được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Cuối năm 2001, cả nước chỉ có 12 liên hiệp HTX, đến nay, số liên hiệp HTX đã tăng lên thành 54 tổ chức, thu hút trên 1.500 HTX tham gia...

Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Liên kết giữa các HTX và giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác được tăng cường, từng bước khẳng định là những nhân tố góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, khu vực kinh tế này vẫn tồn tại một số yếu kém kéo dài khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể còn chậm, thiếu ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GDP của cả nước giảm dần. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…

Đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng

Được sự ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  và điều hành Hội nghị thảo luận.

Đồng chí Vương Đình Huệ đã tập trung làm rõ về những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm  qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về kinh tế tập thể, với những tác động tích cực từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tập trung làm rõ các giải pháp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã xác định rõ mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020 là: "Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay, đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  - Ảnh 1
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: "Đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước". Nguồn: Trường Giang

Định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể bao gồm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là HTX trên cơ sở liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; xuất phát từ nhu cầu thực tế, không chủ quan duy ý chí, nóng vội hoặc gò ép. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thành lập, phát triển các HTX, tổ hợp tác kiểu mới theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, có chức năng kinh tế và xã hội. Gắn phát triển kinh tế tập thể với thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các HTX điển hình tiên tiến trong cả nước đã tham luận phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế tập thể hiện nay. Các đại biểu đã làm rõ hơn vai trò, bản chất và nguyên tắc hoạt động của kinh tế tập thể, HTX đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới theo Kết luận số 56 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Trung ương Đảng đã biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng, các ban Đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); đổi mới phương thức học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chăm lo củng cố phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân lực, đáp ứng yêu cầu kinh tế tập thể; tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động kinh tế tập thể.

Các địa phương xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tập thể và từng bước khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết này; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới hoạt động của các HTX... đưa kinh tế tập thể phát triển hiệu quả bền vững.

Trong 10 năm qua, cả nước có hơn 9.650 HTX mới được thành lập. Trong các HTX thành lập mới đã xuất hiện một số mô hình trong các ngành, nghề mới như vệ sinh môi trường, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Một số liên hiệp HTX được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Cuối năm 2001, cả nước chỉ có 12 liên hiệp HTX, đến nay, số liên hiệp HTX đã tăng lên thành 54 tổ chức, thu hút trên 1.500 HTX tham gia...