Tổng kết Chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn chuẩn đo lường năm 2022

Nguyễn Linh

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa thực hiện tổng kết Chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn chuẩn đo lường năm 2022.

Nâng cao khả năng đo hiệu chuẩn với mục tiêu được thừa nhận quốc tế để nâng cao cấu phần về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia.
Nâng cao khả năng đo hiệu chuẩn với mục tiêu được thừa nhận quốc tế để nâng cao cấu phần về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia.

Cụ thể, Chương trình So sánh liên phòng được tiến hành theo đúng kế hoạch theo Thủ tục kỹ thuật đã thống nhất.

Các kết quả được trình bày trong báo cáo dựa trên dữ liệu do các đơn vị tham gia gửi đến đơn vị chủ trì để tổng hợp và xử lý số liệu; Các Phòng thí nghiệm (PTN) đã hoàn thành nội dung thực hiện của mình như tiếp nhận mẫu, tiến hành đánh giá mẫu, xử lý kết quả sau đó gửi mẫu đến PTN tiếp theo; Chuẩn so sánh đã được theo dõi và đánh giá tại Viện Đo lường Việt Nam (VMI) trước và sau chương trình so sánh để khảo sát và đánh giá độ không ổn định dài hạn. Độ ổn định dài hạn đã được tính đến để đánh giá độ không đảm bảo đo.

Về đánh giá mẫu, các PTN đã tuân thủ các quy định tại Thủ tục kỹ thuật. Kết quả và số lượng thành phần độ không đảm bảo đo được ước lượng của các PTN tham gia đều dựa trên hướng dẫn của Quy trình và không PTN nào bổ sung thêm các thành phần độ không đảm bảo đo; Việc vận chuyển mẫu giữa các đơn vị cần được lưu ý, quan tâm khi thực hiện; Kết quả của so sánh liên phòng là bằng chứng để các PTN tham gia có thể nâng cao kinh nghiệm trong công tác hiệu chuẩn và đặc biệt là nhận biết/nâng cao khả năng đo tốt nhất (CMC) của mình.

Thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ khẩn trương ban hành quy định, hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện so sánh liên phòng về đo lường để các tổ chức, PTN có cơ sở pháp lý để thực hiện và thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong đo lường.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện so sánh liên phòng về đo lường đối với các lĩnh vực đo lường khác như thời gian, tần số, khối lượng, nhiệt độ... hoặc mở rộng phạm vi đo, cấp chính xác của chuẩn đo lường... Nghiên cứu cơ chế để đảm bảo hoạt động so sánh liên phòng về đo lường được thực hiện thường xuyên liên tục và làm cơ sở để nâng cao năng lực khả năng đo hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm của các tổ chức tham gia dịch vụ về đo lường.

Đồng thời, nâng cao khả năng đo hiệu chuẩn với mục tiêu được thừa nhận quốc tế để nâng cao cấu phần về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam...