Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015

PV.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan công bố ngày 21/11 cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2016 đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn: Internet
Từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2016 đạt hơn 15,82 tỷ USD, giảm  2,7% (tương ứng giảm 438 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10/2016. Tính đến hết ngày 15/11/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2016 thâm hụt 570 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2016 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.​

Trong 15 ngày đầu tháng 11/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,39 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 408 triệu USD) so với nửa cuối tháng 10/2016.

Tính đến hết ngày 15/11/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 194,52 tỷ USD, tăng 6,9% (tương ứng tăng hơn 12,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp này trong nửa đầu tháng 11/2016 đạt thặng dư 659 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/11/2016 là hơn 18,24 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tính đến hết ngày 15/11/2016, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 7,63 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 522 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016. Tính đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 11 đạt hơn 5,52 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 322 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016.

Tính đến hết ngày 15/11/2016, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% (tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 1% (tương ứng tăng 83 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016. Tính đến hết ngày 15/11/2016, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1% (tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11/2016 đạt hơn 4,86 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm 86 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2016, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 88,14 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 2,49 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.