Tổng nguồn vốn của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2022. Theo đó, các kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2022 của BHTGVN cho thấy những dấu hiệu tích cực, đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn của BHTGVN đã đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021; Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 82,6 nghìn tỷ đồng. Nguồn lực tài chính tăng trưởng đã giúp BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; đồng thời bảo đảm quyền lợi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền với số tiền gửi được bảo hiểm là gần 7 triệu tỷ đồng tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG.

BHTGVN cho biết, đến hết nửa đầu năm, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã thực hiện đầu tư đạt trên 86,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm ngày 31/12/2021. Trong đó, tổng số tiền đầu tư thực tế trong 6 tháng đầu năm 2022 là trên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 54,7% so với số tiền đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi năm 2022 được ngân hàng nhà nước phê duyệt.

BHTGVN chủ động xây dựng phương án chi trả BHTG để tổ chức thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; thực hiện miễn nộp phí BHTG cho các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được BHTGVN đặc biệt chú trọng. Đối với công tác kiểm tra, BHTGVN thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia BHTG, đạt 54,6% so với kế hoạch. Công tác giám sát được BHTGVN thực hiện thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý; kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin với hoạt động kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với ngân hàng nhà nước các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Kết quả đạt được của BHTGVN trong 6 tháng đầu năm 2022 được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, những tháng tiếp theo còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và BHTGVN nói riêng, vì vậy, để thực hiện tốt công tác trong 6 tháng cuối năm, BHTGVN cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

BHTGVN phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, sớm hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc ngân hàng nhà nước trong việc rà soát, nghiên cứu và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG theo định hướng của ngân hàng nhà nước.

Tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của BHTGVN để chuẩn bị sẵn sàng tham gia quản trị, điều hành các tổ chức tín dụng yếu kém khi được yêu cầu.

Đồng thời, thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc quản lý và đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi 6 tháng cuối năm, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ngân hàng nhà nước giao.