Trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp

PV.

(Tài chính) Gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc trong vấn đề trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ quan thuế đã nhanh chóng có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp về vấn đề này.

Theo cơ quan thuế, nguyên tắc chung trong trích lập dự phòng đã được quy định cụ thể tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định tại Thông tư này và văn bản pháp luật khác có liên quan. Riêng việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp thì thực hiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng.

Cũng theo Thông tư trên, tại Khoản 2, Điều 7 nêu rõ doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất trích bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã tiêu thụ trong năm và tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành.

Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo quy định đã cam kết với khách hàng nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng doanh thu tiêu thụ đối với các sản phẩm, hàng hóa và không quá 5% trên tổng giá trị công trình đối với các công trình xây lắp.

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên, trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng công trình xây lắp đã bàn giao trong năm được cam kết bảo hành tại hợp đồng và các văn bản quy định khác thì doanh nghiệp được tiến hành lập dự phòng công trình xây lắp có cam kết bảo hành theo đúng quy định tại Điều 7, Thông tư số 228/2009/TT-BTC.

Mức trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp không quá 5% trên tổng giá trị công trình xây lắp. Tổng giá trị công trình để trích lập dự phòng là giá trị theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng (kể cả có thuế hoặc không có thuế Giá trị gia tăng).