Triển khai cơ chế chính sách bảo vệ môi trường và xử lý nước thải

PV

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng nội dung quy định liên quan về đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải khu đô thị, khu dân cư, làng nghề và khu vực nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy việc xây dựng hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải trong các khu dân cư, làng nghề và khu vực nông thôn.

Chính sách bảo vệ môi trường và xử lý nước thải đã được ban hành đầy đủ và đồng bộ.
Chính sách bảo vệ môi trường và xử lý nước thải đã được ban hành đầy đủ và đồng bộ.

Theo Bộ TN&MT, về lĩnh vực tài nguyên nước, sau khi Luật Tài nguyên nước năm 2012 được ban hành, Bộ TN&MT ban hành theo thẩm quyền và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 70 văn bản để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và triển khai Luật. Cụ thể, có 14 nghị định (5 sửa đổi, bổ sung), 21 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 35 thông tư; ở địa phương ban hành 445 văn bản quy định chi tiết để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được ban hành, Bộ TN&MT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ TN&MT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013), trong đó bỏ quy định đối với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và một số nội dung liên quan, các yêu cầu về bảo vệ môi trường khi xả nước thải vào nguồn nước được đưa vào giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất lượng nước, bao gồm: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Trước đó, Bộ TN&MT đã ban hành 14 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, bao gồm: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; QCVN 01-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản; QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy; QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm; QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn; QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu; QCVN 35:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển; QCVN 52:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép; QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu; QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; QCVN 63:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang tổ chức rà soát, điều chỉnh hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia đối với nước thải và nghiên cứu, xây dựng nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Qua tổng kết tình hình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, Bộ TN&MT kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, xây dựng nội dung quy định liên quan về đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải khu đô thị, khu dân cư, làng nghề và khu vực nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy việc xây dựng hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải trong các khu dân cư, làng nghề và khu vực nông thôn. Bộ sẽ tiếp tục có ý kiến góp ý cụ thể trong giai đoạn tiếp theo của Dự án Luật điều chỉnh về Cấp, thoát nước.