Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thực hiện pháp luật năm 2017

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 411/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban hân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong đó, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của bộ, ngành, địa phương mình hoặc ban hành công văn bổ sung lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị có liên quan về nội dung Kế hoạch, đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Vụ Pháp chế, Ban Pháp chế (đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) và Sở Tư pháp (đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Công văn cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành  văn bản chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các cơ quan có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đất đai, lao động, ngân hàng trong việc chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao.