Trong 9 tháng thu ngân sách trên 8.000 tỷ đồng từ chống buôn lậu, gian lận thương mại


Theo báo cáo của Bộ Tài chính về công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 8.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 366.007 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 33.223 tỷ đồng. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 2.514 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu nộp vào ngân sách nhà nước 8.050 tỷ đồng.

Cụ thể, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp toàn hệ thống là 52.989 cuộc, kiểm tra 308.166 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Từ đó đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra số tiền là 31.557 tỷ đồng, số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 5.474 tỷ đồng. Với công tác kiểm tra nội bộ toàn hệ thống thuế, đã thực hiện 1.346 cuộc kiểm tra gồm 1.248 cuộc theo kế hoạch, 98 cuộc  đột xuất, số tiền thuế vi phạm là 23,4 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 1,4 tỷ đồng.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngành Hải quan đã thực hiện 2.161 cuộc kiểm tra sau thông quan; số tiền ấn định thuế là 963,3 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 283,6 tỷ đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 1.127 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước). Về công tác điều tra chống buôn lậu, ngành Hải quan đã chủ trì, bắt giữ 10.521 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 936 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 191,6 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tiến hành thanh tra tại một số đơn vị nằm trong kế hoạch năm 2019, đã được phê duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.