Trường hợp nào doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn lẻ?

Theo chinhphu.vn

Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Hòa (Long Xuyên, An Giang) về việc sử dụng hóa đơn lẻ đối với doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/32014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

…2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.…”.

Theo hồ sơ gởi kèm, trường hợp Công ty Mỹ Hòa ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và thanh toán tiền với tổ chức kinh tế là Doanh nghiệp tư nhân Bảo Ngọc nhưng sử dụng hóa đơn lẻ (mua của cơ quan thuế) là chưa đúng với quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với doanh nghiệp đang hoạt động nên tài sản không đủ điều kiện ghi nhận tài sản của đơn vị để trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Trường hợp công ty mua tài sản này của chủ sở hữu là cá nhân, Công ty cần liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cá nhân) để làm hợp đồng mua bán đồng thời liên hệ cơ quan thuế để điều chỉnh hóa đơn lẻ theo đúng nội dung kinh tế phát sinh, Công ty được sử dụng hóa đơn lẻ (sau khi điều chỉnh) để hạch toán tài sản của đơn vị.