Từ 15/8/2021, thực hiện chuẩn hóa mẫu biểu báo cáo giải ngân vốn vay nước ngoài

Hữu Nam

Để triển khai, đồng thời thực hiện cải cách hành chính trong việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẫu biểu giải ngân ODA có đầy đủ căn cứ pháp lý

Theo Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), 11 bộ, ngành, 41 địa phương, 6 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công đã có ý kiến phản hồi về dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ.

Trong đó, một số Bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương) và địa phương (Gia Lai, Thái Nguyên, Bến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk, Long An, Sơn La, Ninh Thuận, Kiên Giang, Hà Giang, An Giang, Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Hậu Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Hà Tĩnh) có ý kiến hoàn toàn thống nhất với dự thảo Thông tư.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Khoản 13 Điều 81 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP. Do vậy, Bộ này đề nghị Bộ Tài chính rà soát lại phạm vi của dự thảo Thông tư trước khi đề nghị các cơ quan có ý kiến về biểu mẫu báo cáo.

Phúc đáp ý kiến này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, việc xây dựng Thông tư về mẫu biểu giải ngân vốn vay nước ngoài là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và có đầy đủ căn cứ pháp lý theo Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tại Khoản 5, Điều 71, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài chính hướng dẫn các mẫu biểu báo cáo giải ngân”. Đồng thời, tại Khoản 8 Điều 82 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài chính hướng dẫn về biểu mẫu, báo cáo về quản lý tài chính của chương trình dự án theo quy định pháp luật hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo về giải ngân, rút vốn và trả nợ”…

Chuẩn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện

Nhằm chuẩn hóa chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân vốn nước ngoài. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn nước ngoài trên cơ sở kế hoạch vốn nước ngoài được phân bổ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn nước ngoài phải đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác, trung thực, đúng thời hạn quy định tại Thông tư này.

Danh mục dự án, số vốn bố trí bao gồm vốn cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án, của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương đảm bảo đúng theo các quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền…

Cùng với các nội dung trên, Thông tư số 48/2021/TT-BTC quy định cụ thể về 4 loại hình báo cáo gồm: Báo cáo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (nếu có) nguồn vốn nước ngoài; Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân nguồn vốn nước ngoài; Báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn nước ngoài hàng năm; Báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay nguồn vốn nước ngoài.

Theo Bộ Tài chính, trong vòng 30 ngày kể từ khi đóng khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài các cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay nguồn vốn nước ngoài.

Về phương thức gửi, nhận báo cáo, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng một trong các phương thức: Báo cáo trực tuyến (loại trừ chương trình/dự án có tính Mật, Tối Mật, Tuyệt Mật) qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp hệ thống này chưa được đưa vào vận hành, cơ quan thực hiện báo cáo bằng bản giấy (gửi trực tiếp/gửi qua dịch vụ bưu chính) hoặc bản điện tử (qua Hệ thống văn bản và Điều hành/Hệ thống thư điện tử theo địa chỉ taichinhdoingoai@mof.gov.vn).

Còn báo cáo bằng văn bản giấy (đối với cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử) thì gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Thông tư số 48/2021/TT-BTC quy định cụ thể về 4 loại hình báo cáo gồm: Báo cáo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (nếu có) nguồn vốn nước ngoài; Báo cáo định kỳ tình hình giải ngân nguồn vốn nước ngoài; Báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn nước ngoài hàng năm; Báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay nguồn vốn nước ngoài.