Từ ngày 1/1/2022, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

PV.

Nghị định số 127/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2022, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng, thay cho mức 50 triệu đồng trước đó (được quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP) và đối với tổ chức là 150 triệu đồng, thay cho mức 100 triệu đồng (được quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP).

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định đối với vi phạm về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng, thay cho mức 100 triệu đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP cũng bổ sung quy định: Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Theo đó, nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 1 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước thời điểm Nghị định số 127/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xử lý trừ trường hợp Nghị định số 127/2021/NĐ-CP không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày Nghị định 127 có hiệu lực thì áp dụng quy định tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định số 127/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan để giải quyết.