Từ ngày 8/11, người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm


Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm.

Theo Nghị định, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng (hiện nay là 50 triệu đồng). Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng/dự án (hiện nay là 1 tỷ đồng/dự án) cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Về điều kiện bảo đảm tiền vay, Chính phủ quy định: Trường hợp người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm; Trường hợp người lao động thuộc hộ cận nghèo, giấy đề nghị vay vốn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp; thuộc hộ cận nghèo theo quy định; Trường hợp người lao động là thân nhân người có công với cách mạng, ngoài giấy đề nghị vay vốn theo quy định còn cần bản sao giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Thời hạn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 120 tháng (hiện nay là 60 tháng). Nghị định số 74/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 8/11/2019.