Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

PV.

Đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020, dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021, Bộ Tài chính đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự toán thu cân đối năm 2021 giảm 1,5% ước thực hiện năm 2020

Với dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính xác định mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2021 là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để ổn định vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước chưa thể phục hồi, để có nguồn lực bố trí chi đầu tư phát triển, góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉn.

Theo Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP.

Trong đó, dự toán thu nội địa là 1.133,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,4% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu tỷ trọng thu nội địa ngày càng cao trong cơ cấu thu ngân sách (dự toán năm 2020 là 83,6%; ước thực hiện là 84,3%); Dự toán thu dầu thô là 23,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,7% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước; trên cơ sở sản lượng khai thác khoảng 8 triệu tấn, giá dự toán 45 USD/thùng; Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 178,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước; Dự toán thu viện trợ là 8,13 nghìn tỷ đồng.

Bố trí dự toán chi phù hợp với khả năng thu ngân sách

Cùng với dự toán thu ngân sách, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020; đồng thời, tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Nguyên tắc, định hướng bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước. Theo đó, ưu tiên bố trí tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tiếp tục yêu cầu bố trí tập trung, tránh phân tán; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp, cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và các khoản chi chưa thật cần thiết. Thực hiện đúng nguyên tắc bội chi ngân sách nhà nước chỉ dùng cho chi đầu tư phát triển.

Đồng thời, bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn; quản lý chặt chẽ các khoản vay; bảo đảm nhiệm vụ chi của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đối với những nhiệm vụ trọng yếu theo khả năng triển khai thực hiện năm 2021; cơ bản chuyển các nhiệm vụ chi của 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) thành nhiệm vụ chi của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bố trí chi dự phòng, dự trữ quốc gia theo quy định để đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Với nguyên tắc, định hướng như trên, Bộ Tài chính dự kiến dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 60,1 nghìn tỷ đồng (-3,4%) so dự toán năm 2020. Trong đó, chi đầu tư phát triển 477,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng chi ngân sách nhà nước (dự toán năm 2020 là 26,9%), tăng 6,7 nghìn tỷ đồng so dự toán năm 2020; Chi trả nợ lãi 110,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm 8,1 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2020; Chi thường xuyên 1.036,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm khoảng 20 nghìn tỷ đồng (-1,9%) so với dự toán năm 2020. Đồng thời, chưa cân đối được nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng, cũng như điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.

Trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước chưa thể phục hồi, để có nguồn lực bố trí chi đầu tư phát triển, góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh (tương ứng 343,67 nghìn tỷ đồng). Đến hết năm 2021, dự kiến dư nợ công khoảng 46,1%GDP điều chỉnh, dư nợ Chính phủ khoảng 41,9%GDP điều chỉnh.