Ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời các khoản chi cho an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19

Hoàng An

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong công tác chi thường xuyên, vốn thanh toán đến 30/4/2020 hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt khoảng 303.056 tỷ đồng. Thời gian tới, toàn hệ thống sẽ tiếp tục kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi, nhất là các khoản chi phục vụ an sinh xã hội; phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán đến 30/4/2020 đã thực hiện kiểm soát ước đạt 303.056 tỷ đồng. Số chi này đạt 27,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 6.051 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 2,5 tỷ đồng.

Theo KBN, thời gian qua, trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước, đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính và ngăn chặn nợ đọng.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định; thực hiện kiểm soát, thanh toán chi tiền mặt, thanh toán chi lương, thanh toán các khoản mua sắm theo phương thức tập trung, mua sắm máy móc trang thiết bị, mua sắm xe ô tô theo đúng quy định.

Thời gian tới, toàn hệ thống KBNN sẽ tiếp tục kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản chi phục vụ an sinh xã hội; ưu tiên giải ngân nhanh kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương.