VASEP kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản

Theo Kim Hiền/kinhtevadubao.vn

Đó là vướng mắc vượt ngưỡng của chỉ tiêu phốt pho; Vượt ngưỡng của chỉ tiêu Nitơ – Amoni; Bất cập trong việc áp dụng quy chuẩn Việt Nam (QCVN) giữa nhà máy thủy sản trong và ngoài khu công nghiệp…

Theo VASEP, nhiều quy định về môi trường rất khắt khe khó đạt được. Nguồn: Internet
Theo VASEP, nhiều quy định về môi trường rất khắt khe khó đạt được. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 18/2018/CV-VASEP ngày 26/01/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp Thủy sản (VASEP) đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Theo VASEP, tại QCVN11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản, doanh nghiệp thủy sản có vướng mắc ở 3 nội dung, gồm: Vướng mắc vượt ngưỡng của chỉ tiêu phốt pho; Vượt ngưỡng của chỉ tiêu Nitơ – Amoni và bất cập trong việc áp dụng QCVN giữa nhà máy thủy sản trong và ngoài khu công nghiệp. 

Những bất cập trên khiến hàng năm, có đến 90% số các nhà máy chế biến thủy sản sau thanh, kiểm tra đều bị “vi phạm” và phạt nặng bởi không thể đáp ứng các chỉ tiêu quy định, đặc biệt là chỉ tiêu phospho. 

Vướng mắc thứ 4 là tại khâu liên quan đến nước thải ao nuôi cá tra. Theo VASEP, phía ngành tài nguyên môi trường không đồng ý áp dụng quy chuẩn QCVN 02-20:2014/BNNPTNT – "Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao, điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm” mà yêu cầu nước thải của hoạt động nuôi cá tra phải đạt các chỉ tiêu gây ô nhiễm theo giới hạn quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT – "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp" được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT- BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong khi đó, thực tế điều kiện xử lý nước thải trong quá trình nuôi cá tra toàn bộ được áp dụng phương án xử lý lắng lọc sinh học trong ao lắng thải. Điều kiện xử lý nước thải trong quá trình nuôi cá tra không phù hợp và khả thi cho phương án đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy trình xử lý với thiết bị công nghiệp như ở các nhà máy chế biến thủy sản.

Do đó, chất lượng nước thải từ ao nuôi cá tra trước khi thải ra môi trường bên ngoài yêu cầu có các chỉ tiêu gây ô nhiễm theo giới hạn của QCVN 40:2011/BTNMT là rất khắt khe khó đạt được trong khi điều kiện xử lý chỉ ở phương án áp dụng biện pháp xử lý sinh học trong ao lắng thải.

Trước những vướng mắc trên, VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ có liên quan sớm xem xét hỗ trợ giải quyết các kiến nghị doanh nghiệp thủy sản để đảm bảo sự hài hòa giữa quản lý nhà nước và các điều kiện của thực tế trên cơ sở khoa học và thông lệ quốc tế.

Cụ thể: Bỏ chỉ tiêu phospho ra khỏi Dự thảo QCVN 11:2017; Giữ nguyên mức giới hạn kiểm soát của Amoni và N như trong QCVN 11:2015; Bổ sung khung pháp lý trong Dự thảo QCVN để tạo cơ chế thỏa thuận hợp lý giữa nhà máy thủy sản trong khu công nghiệp với ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh nhằm đảm bảo sự công bằng và hài hòa trong áp dụng QCVN nước thải chế biến thủy sản; Thống nhất áp dụng quy chuẩn QCVN 02-20:2014/BNNPTNT cho nước thải từ ao nuôi cá tra trước khi thải ra môi trường bên ngoài.