Viết tiếp truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

PV.

Mỗi năm, cứ đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ấy đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ theo suốt chiều dài lịch sử đất nước để tri ân những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 quy tập phần mộ của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường 9 thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 quy tập phần mộ của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường 9 thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” được bồi đắp

Suốt 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã xây dựng và thực hiện thống nhất trong toàn quốc một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ” đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân.

Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng. Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đến nay, cả nước đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ; trên 117.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; gần 185.000 bệnh binh… Trong đó, có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng những việc làm thiết thực thông qua: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt hơn 3.481 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ cũng đã được tập trung thực hiện. Nhờ đó, thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sĩ; an táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước. Hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sĩ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống như: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sĩ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc…

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong thời kỳ mới

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), tại Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11/5/2017 về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung vào 05 nội dung trọng tâm, cụ thể:

Một là, các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội đối với người có công, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; Giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, nhất là đối tượng còn nhiều khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công cho phù hợp với tình hình của đất nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi chính sách về người có công.

Hai là, làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu.

Ba là, đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng.   

Bốn là, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sĩ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.