Xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi

(Tài chính) Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế sửa đổi.

Theo đó, căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, trong khi chờ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như: Thời hạn nộp thuế; Xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xác trước giá trị hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, Công văn số 8356/BTC-TCHQ cho biết: Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; Khi tái xuất sẽ được hoàn trả.

Mời download nội dung Công văn: Cong van so 8356-BTC-TCHQ.doc