Xử lý dứt điểm những vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Nguyễn Trung

Trong những tháng cuối năm, bên cạnh đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ kịp thời nắm bắt, xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân.

Từng thành viên Tổ công tác sẽ đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, địa phương được phân công.
Từng thành viên Tổ công tác sẽ đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, địa phương được phân công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác này.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách theo các văn bản, chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay đến cuối năm 2023. 

Bên cạnh đó, Tổ công tác kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong hoạt động của Tổ công tác.

Trong những tháng cuối năm 2023, từng thành viên Tổ công tác, cơ quan thường trực Tổ công tác sẽ đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc.

Trong quý IV/2023 sẽ tổ chức đối thoại, làm việc bằng hình thức phù hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đế lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Ngoài các nội dung trên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Văn phòng Chính phủ thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Dự kiến, trong tháng 10/2023, sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình, kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021.

Tháng 11/2023, sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề của Tổ công tác nghe báo cáo về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất là tài khoản VNelD trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.

Trước ngày 15/12/2023, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tháng 12/2023, sẽ xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác…