Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa:

Xuất cấp hơn 309 tấn gạo hỗ trợ Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng

Minh Hà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Quyết định giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 309.916 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyến đen trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa tổ chức xuất kho, vận chuyên, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hồ trợ Nhân dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo đúng đối tượng.
Cục DTNN khu vực Thanh Hóa tổ chức xuất kho, vận chuyên, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hồ trợ Nhân dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo đúng đối tượng.

Ngày 15/9/2023, Tổng cục DTNN có Quyết định số 398/QĐ-TCDT về giệc xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 4 năm 2023).

Theo đó, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 309.916 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyến đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đế thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thú tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 15/10/2023.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiêp nhận gạo gửi Cục DTNN khu vực để tố chức thực hiện việc giao nhận.

Đồng thời, đơn vị này tổ chức xuất kho, vận chuyên, giao, nhận gạo hồ trợ địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cũng trong ngày 15/9/2023, Tổng cục DTNN có Văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền tỉnh này triển khai tiếp nhận gạo; phối hợp với Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hồ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn cúa Bộ Tài chính đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.