Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

PV.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, ngày 19/7/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 355/TB-BTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần quyết liệt đẩy nhanh.

Căn cứ vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 355/TB-BTC. Trong đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, rà soát hoàn thiện khung khổ pháp lý đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về quản lý thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), vốn trái phiếu Chính phủ theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và phù hợp với luật định;

- Có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công theo quy định trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đầy đủ hồ sơ của dự án theo quy định.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công…

Ngoài các biện pháp trên, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ;

Tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Qua đó, đảm bảo vốn đầu tư công được triển khai đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.