100 khóa đào tạo tăng cường năng lực quản trị cho doanh nghiệp

PV.

Giai đoạn từ 2018-2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ triển khai 100 khóa đào tạo kỹ năng quản lý, quản trị cho các doanh nghiệp tham gia dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh toàn diện trong chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ và thủy sản”.

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp tham gia trong dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh toàn diện trong chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ và thủy sản” sẽ được VCCI hỗ trợ đào tạo về các kỹ năng quan trọng như: Đào tạo chung về các kỹ năng phát triển vùng nguyên liệu, quá trình sản xuất đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng quốc tế; Đào tạo về các chỉ tiêu chất lượng FSC, MSC: cách thức tiếp cận; Đào tạo về phát triển kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp trung và cấp cao trong doanh nghiệp…

Bên cạnh đào tạo kỹ năng xúc tiến và phát triển thị trường, dự án cũng sẽ đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong xúc tiến thị trường cho doanh nghiệp và người sản xuất.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, dự án cũng sẽ hỗ trợ củng cố năng lực của những cá nhân chủ chốt như người lãnh đạo và người chịu trách nhiệm cuối cùng về việc quản lý, quản trị công ty dựa trên cẩm nang sản xuất phát triển vùng nguyên liệu và phát triển thị trường.