12 nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường

PV

Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Chính phủ quy định rõ Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Trước các áp lực về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và cạn kiệt nguồn tài nguyên, việc phát triển các công nghệ, thiết bị, sản phẩm phục vụ cho công tác bảo vệ, phục hồi môi trường và đa dạng sinh học ngày càng được coi trọng, khuyến khích đầu tư. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg quy định rõ 12 nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường, cụ thể:

1- Nhóm thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải.

2- Nhóm thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải.

3- Nhóm thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các thiết bị tái chế chất thải, phế liệu khác.

4- Nhóm thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy hết thời hạn sử dụng.

5- Nhóm thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống xử lý chất thải, trạm trung chuyển và công trình bảo vệ môi trường khác.

6- Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường.

7- Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải.

8- Nhóm hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

9- Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.

10- Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ khắc phục sự cố môi trường.

11- Nhóm thiết bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường.

12- Nhóm công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm quy định ở trên.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quyết định này; có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước.