19 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước dự kiến về “siêu” Ủy ban

Theo Duyên Duyên/vneconomy.vn

So với dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến, danh sách doanh nghiệp nhà nước chuyển về siêu uỷ ban hiện đã giảm đi 3 doanh nghiệp là Tổng công ty Viễn thông VTC và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Lãnh đạo các doanh nghiệp chuyển giao có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Nguồn: Internet
Lãnh đạo các doanh nghiệp chuyển giao có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo lần 2 Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được đưa ra lấy ý kiến.

Theo đó, dự thảo nêu rõ, việc chuyển giao các doanh nghiệp Nhà nước về " siêu ủy ban " phải đảm bảo thực hiện nhanh gọn, chặt chẽ và cụ thể; có kế thừa; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp; có sự phối hợp giữa các bên để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Trong danh sách 19 doanh nghiệp nhà nước phải chuyển giao, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đứng đầu, hiện thuộc quản lý của Bộ Tài chính.

18 doanh nghiệp còn lại là các công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần chi phối lâu dài, đang thuộc quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông – Vận tải.

Đáng chú ý, dự thảo cũng nêu rõ, quá trình thực hiện chuyển giao và sau khi đã ký biên bản chuyển giao, trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí công tác hoặc ban hành quyết định cử, bổ nhiệm thay thế Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn thì những người đã được cơ quan có thẩm quyền cử, bổ nhiệm trước đó "có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành".

Khi đó, siêu ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp kể từ ngày ký Biên bản chuyển giao.

Ủy ban chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ hoặc theo phân cấp thực hiện việc cử, bổ nhiệm các chức danh người quản lý, điều hành doanh nghiệp, Người đại diện vốn, Kiểm soát viên theo quy định hiện hành, trừ Kiểm soát viên tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm.

Đối với trách nhiệm của Người đại diện vốn tại doanh nghiệp, dự thảo yêu cầu, trường hợp không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, cố tình chậm trễ trong việc triển khai các công việc có liên quan đến chuyển giao phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất phát sinh (nếu có).

Đồng thời, việc tổ chức chuyển giao, lập hồ sơ chuyển giao được thực hiện theo từng doanh nghiệp và theo hướng dẫn tại Quy chế này. Thời điểm chuyển giao và việc lập hồ sơ chuyển giao gắn với thời điểm lập báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp.

Ủy ban phối hợp với Cơ quan chuyển giao xác định số tiền dư quỹ chung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên do doanh nghiệp chi trả chuyển về cho Cơ quan chuyển giao đến thời điểm ký Biên bản chuyển giao để tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định.

Dự thảo cũng yêu cầu, 19 doanh nghiệp nhà nước có tên sẽ chuyển giao ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực và hoàn tất chuyển giao chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định ban hành Quy chế này có hiệu lực.

Còn các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ về Ủy ban theo quy định tại Quy chế này trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chuyển giao của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước:

1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam;

7. Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam;

8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

9. Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

10. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

11. Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

13. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

14. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

15. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;

16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

17. Tổng công ty Lương thực miền Nam;

18. Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

19. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

20. Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.