2 chính sách và 4 mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013-2014

Hồng Nhung

(Tài chính) Ngày 28/2/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-TCHQ về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 – 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về chính sách chất lượng, Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

Một là, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế;

Hai là, năng động sáng tạo, chung sức chung lòng, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.

Về mục tiêu chất lượng giai đoạn 2013- 2014, Tổng cục Hải quan cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:

Một là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo định hướng: Đơn giản hóa và công khai các quy định, quy trình thủ tục hải quan; Triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị cấp Cục và đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng thông quan bằng phương thức điện tử đối với 100% số tờ khai doanh nghiệp đăng ký thực hiện bằng phương thức điện tử;

Hai là, cán bộ, công chức, nhân viên Hải quan chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Kỷ cương kỷ luật, các quy chế, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; Tác phong làm việc văn minh, lịch sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ với phương châm hành động: Chuyên nghiệp- Minh bạch- Hiệu quả;

Ba là, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; Hoàn thành trên 90% nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước giao; Triển khai thực hiện đúng Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 với các nội dung trọng tâm: Thủ tục hải quan điện tử; Triển khai cơ chế một cửa quốc gia; Quản lý rủi ro; Điều tra chống buôn lậu; Kiểm tra sau thông quan; Doanh nghiệp ưu tiên; Địa điểm kiểm tra tập trung và Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan;

Bốn là, đảm bảo 100% các đề án, văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật do Tổng cục Hải quan soạn thảo hoặc ban hành được xây dựng đúng trình tự thủ tục; 95% đúng thời gian quy định.