3 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 33,1 nghìn tỷ đồng


Theo Bộ Tài chính, trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 33,1 nghìn tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 33,1 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet
3 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 33,1 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

Với vai trò là cơ quan quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Bộ Tài chính là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; đảm bảo duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2018 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/20018/NĐ-CP; Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách bảo trợ nông nghiệp.

Nhờ những nỗ lực của cơ quan quản lý trong hoàn thiện cơ chế chính sách, trong 3 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển khả quan. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 33,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% so cùng kỳ năm 2018; chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2018.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện sửa đồng bộ Luật Kinh doanh bảo hiểm 2020; theo dõi và hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm vi mô theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật về thị trường bảo hiểm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm.