5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Kho bạc Nhà nước Hậu Giang tập trung thực hiện trong năm 2022

Đỗ Lan

Bám sát mục tiêu, chương trình công tác của Ngành và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2022.

Các đơn vị thuộc KBNN Hậu Giang ký giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị thuộc KBNN Hậu Giang ký giao ước thi đua năm 2022

Năm 2022, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động là: “Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN”.

Bám sát mục tiêu và phương châm hành động trên, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngay từ những tháng đầu năm 2022, KBNN Hậu Giang đã quyết liệt đề ra và triển khai thực hiện quyết liệt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Hai là, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; hoàn thành công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

Ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tập trung triển khai các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Bên cạnh đó, tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Bốn, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý theo hướng: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu; tăng cường các biện pháp giám sát từ xa, kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ; chủ động phối hợp với cơ quan công an và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN Hậu Giang.

Năm là, tập trung quản lý cán bộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.